“သီလပရိေဓာတာ ပညာ၊ ပညာပရိေဓာတံ သီလံ”

Mahavihara Dhamma-vinaya University

မဟာ၀ိဟာရဓမၼ၀ိနယတကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္မ်ား

ေဒါက္တာ ဘဒၵႏ ၱပ႑ိတ (နာယက)၊ ဘဒၵႏ ၱက၀ိနႏၵ (အဓိပတိ)၊ ဘဒၵႏ ၱ၀ိဇၨာနႏၵ (ဥကၠ႒)၊ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏ ၱနႏၵေသနာလကၤာရ (ပါေမာကၡခ်ဳပ္)။

New 2 by မဟာ၀ိဟာရဓမၼ၀ိနယတကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္မ်ား

New 2

 by မဟာ၀ိဟာရဓမၼ၀ိနယတကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္မ်ား