“သီလပရိေဓာတာ ပညာ၊ ပညာပရိေဓာတံ သီလံ”

Mahavihara Dhamma-vinaya University

Communication

English
item

ေဒါက္တာ ဘဒၵႏ ၱပ႑ိတ (နာယက)၊ ဘဒၵႏ ၱ က၀ိနႏၵ (အဓိပတိ)၊ ဘဒၵႏ ၱ၀ိဇၨာနႏၵ (ဥကၠ႒)၊ ေဒါက္တာ ဘဒၵႏ ၱနႏၵေသနာလကၤာရ (ပါေမာကၡခ်ဳပ္)
 

item

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s